IMYAKA UMWANA ATANGIRA KUBAZA NGO “KUBERA IKI”

Umwana kumyaka 3 ni 4, aba atangiye kwitegereza ibintu byinshi agatangira kwibaza impamvu ibyo bintu biriho,ariko kuko aba atabyumva nihahandi atangira kubaza ibibazo byinshi ariko buri kibazo abajije kigaherekezwa nikindi kibaza ngo kubera iki? Aho ashobora kukubaza impamvu ikirere gisa ubururu,impamvu uruhinja rudafite amenyo, ibibazo nkibyo. Iyo kubera iki ituma umwana yiyungura ubumenyi ndetse akanongera ubushobozi bw’imitekerereze ye,akanamenya bimwe bifite ingaruka kubimukikije Usanga buri mwana abaza ibibazo agendeye kubyo akunda akenshi abana bibanda kubaza kunyamaswa ,amamodoka,abandi ugasanga babaza ibibazo kurupfu cyangwa ubuzima bw’imyororokere Kumyaka itanu usanga umwana atangiye kubaza ngo “gute”,”ryari” Ibyo bibazo byose bigenda bihindagurika bitewe nikigero umwana agezemo GUTE WASUBIZA IBYO BIBAZO UMWANA AKUBAZA
  • Tega amatwi umwana ndetse unamusubize umubwiza ukuri, irinde ibisobanuro byinshi kuko ashobora kutabisobanukirwa, muhe ibisubizo bigufi nubwo kuri wowe wakumva ibisobanuro bidahagije ariko kumwana biba bihagije ugereranyije n’imyaka afite
  • Rimwe na rimwe umwana ashobora kukubaza ikibazo nawe afite igisubizo kugirango arebe neza ko ibyo atekereza aribyo , icyo gihe kugirango umufashe gukoresha umutwe we umusaba ko yakubwira ibyo abitekerezaho kandi ukamushimira mugihe aguhaye igisubizo nyacyo ukagira ibyo umwungura.
  • Irinde kuba mwajya impaka
  • MUGIHE WUMVA UTAMEZE NEZA KUBURYO WAMUSUBIZA WAKORA IKI?
    Mubwire ko afite ibibazo byiza cyane ariko unaniwe cyane utahita ubona ibisubizo kandi ubimubwire neza utamukanga unamusabe ko yaguma kubyibuka mukazabivugaho ikindi gihe